Algemene voorwaarden Webwinkel

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene
Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een
bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke
informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan
deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment
nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1.
Definities

1.1.
ERM European
Representation and Management:
gevestigd te Franse Lei nr 5,B-2950 Kapellen
0719.373.774 handelend onder de naam ERM European Representation and
Management.

1.2.
Website: de website
van ERM European Representation and Management, te raadplegen via Al Wat Ik
Weet Over Driebanden.com en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3.
Klant: de klant die
al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst
aangaat met ERM European Representation and Management en/of zich geregistreerd
heeft op de Website.

1.4.
Overeenkomst: iedere
afspraak of overeenkomst tussen ERM European Representation and Management en
Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel
uitmaken.

1.5.
Algemene Voorwaarden:
de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2.
Toepasselijkheid Algemene

Voorwaarden

2.1.
Op alle aanbiedingen,
Overeenkomsten en leveringen van ERM European Representation and Management
zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.

2.2.
Indien Klant in zijn
opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of
voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene
Voorwaarden, zijn deze voor ERM European Representation and Management slechts
bindend, indien en voor zover deze door ERM European Representation and
Management uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3.
Voor het geval dat naast
deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich
in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3.
Prijzen en informatie

3.1.
Alle op de Website en in
andere van ERM European Representation and Management afkomstige materialen
vermelde prijzen zijn vrij van BTW (regime klein bedrijf ERM) en, tenzij op de Website anders vermeld,
andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2.
Indien er verzendkosten
worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden
weergegeven.

3.3.
De inhoud van de Website is
met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. ERM European Representation and
Management kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen
tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en
in andere van ERM European Representation and Management afkomstige materialen
zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4.
ERM European Representation
and Management kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
(kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4.
Totstandkoming Overeenkomst

4.1.
De Overeenkomst komt tot
stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van ERM European
Representation and Management en het voldoen aan de daarbij door ERM European
Representation and Management gestelde voorwaarden.

4.2.
Indien Klant het aanbod via
elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ERM European Representation and
Management onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd,
heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3.
Indien blijkt dat bij de
aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste
gegevens zijn verstrekt, heeft ERM European Representation and Management het
recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn
ontvangen.

4.4.
ERM European Representation
and Management kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst.
Indien ERM European Representation and Management op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5.
Uitvoering Overeenkomst

5.1.
Zodra de bestelling door
ERM European Representation and Management is ontvangen, stuurt ERM European
Representation and Management de producten met inachtneming van het in lid 3
van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

5.2.
ERM European Representation
and Management is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de
verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

5.3.
De levertermijn bedraagt in
beginsel 7 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren
plaatsvinden en is ter keuze van ERM European Representation and Management.

5.4.
Indien ERM European
Representation and Management de producten niet binnen de overeengekomen
termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval
akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de
Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5.5.
ERM European Representation
and Management raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de
daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te
melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

5.6.
Zodra de te leveren
producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar
het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is
afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de
producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

5.7.
ERM European Representation
and Management is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit
te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar
is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het
product kosteloos te retourneren.

Artikel 6.
Herroepingsrecht

6.1.
Dit artikel is slechts van
toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

6.2.
Klant heeft het recht de op
afstand gesloten Overeenkomst met ERM European Representation and Management
binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen,
kosteloos te ontbinden.

6.3.
De termijn gaat in op de
dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de
vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

·
als Klant in eenzelfde
bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door
hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

·
als de levering van een
product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant,
of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel
heeft ontvangen;

·
bij Overeenkomsten voor
regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag
waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft
ontvangen.

6.4.
Klant dient de retourkosten
zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief
geeft ERM European Representation and Management een raming van deze kosten. De
verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden
niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen
rekening van Klant.

6.5.
Binnen de in lid 1 bedoelde
herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts
gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder
mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

6.6.
Klant is alleen
aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een
manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige
lid.

6.7.
Klant kan de Overeenkomst
conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het
modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan ERM European
Representation and Management, of op andere ondubbelzinnige wijze aan ERM
European Representation and Management kenbaar te maken dat hij van de aankoop
af ziet. ERM European Representation and Management bevestigt in geval van een
digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14
dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1
van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits
het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor
herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

ERM European Representation and Management
FRANSE LEI nr 5
B-2950 Belgie

6.8.
Reeds door Klant (vooruit) betaalde
bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze
als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een
duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft ERM
European Representation and Management de bijkomende kosten voor de duurdere
methode niet terug te betalen. Tenzij ERM European Representation and
Management aanbiedt het product zelf af te halen, mag ERM European
Representation and Management wachten met terugbetalen tot ERM European
Representation and Management het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont
dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

6.9.
Op de Website wordt
duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al
dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste
procedure vermeld.

Artikel 7.
Betaling

7.1.
Klant dient betalingen aan
ERM European Representation and Management volgens de in de bestelprocedure en
eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. ERM European
Representation and Management is vrij in de keuze van het aanbieden van
betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van
betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de
dag na levering.

7.2.
Indien de Klant niet tijdig
aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ERM
European Representation and Management is gewezen op de te late betaling en ERM
European Representation and Management de Klant een termijn van 14 dagen heeft
gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven
van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de
wettelijke rente verschuldigd en is ERM European Representation and Management
gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening
te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen
tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende €
5.000,- met een minimum van € 40,-. ERM European Representation and Management
kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8.
Garantie en conformiteit

8.1.
Dit artikel is slechts van
toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening
van zijn beroep of bedrijf. Indien er door ERM European Representation and
Management een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd
het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

8.2.
ERM European Representation
and Management staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van
de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Indien specifiek overeengekomen, staat ERM European Representation and
Management er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal
gebruik.

8.3.
Indien het afgeleverde
product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een
redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt ERM European
Representation and Management daarvan in kennis te stellen.

8.4.
Indien ERM European
Representation and Management de klacht gegrond acht, worden na overleg met
Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale
vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid
gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 9.
Garantie bij zakelijke

aankopen

9.1.
ERM European Representation
and Management staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek
overeengekomen, staat ERM European Representation and Management er tevens voor
in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat
het product geschikt is voor normaal gebruik.

9.2.
Indien het afgeleverde
product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant
binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt ERM European
Representation and Management daarvan in kennis te stellen.

9.3.
Indien ERM European
Representation and Management de klacht gegrond acht, worden na overleg met
Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 10.
Klachtenprocedure

10.1.
Indien Klant een klacht
heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit)
en/of over andere aspecten van de dienstverlening van ERM European
Representation and Management, dan kan hij bij ERM European Representation and
Management telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de
contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

10.2.
ERM European Representation
and Management geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3
dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog
niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal ERM
European Representation and Management binnen 3 dagen na de ontvangst van de
klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen
zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van
Klant.

10.3.
Klant die niet handelt in
de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het
Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 11.
Aansprakelijkheid

11.1.
Dit Artikel is slechts van
toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt
in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

11.2.
De totale aansprakelijkheid
van ERM European Representation and Management jegens Klant wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van
maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief
btw).

11.3.
Aansprakelijkheid van ERM
European Representation and Management jegens Klant voor indirecte schade,
daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en
schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.4.
Buiten de in de vorige twee
leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op ERM European Representation and
Management jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding,
ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor
zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ERM European
Representation and Management.

11.5.
De aansprakelijkheid van
ERM European Representation and Management jegens Klant wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant
ERM European Representation and Management onverwijld en deugdelijk
schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter
zuivering van de tekortkoming, en ERM European Representation and Management
ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft
schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ERM European Representation
and Management in staat is adequaat te reageren.

11.6.
Voorwaarde voor het
ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan
schriftelijk bij ERM European Representation and Management meldt.

11.7.
In geval van overmacht is
ERM European Representation and Management niet gehouden tot vergoeding van enige
daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 12.
Eigendomsvoorbehoud

Zakelijke Aankopen

12.1.
Alle geleverde goederen
blijven het eigendom van ERM European Representation and Management totdat alle
vorderingen die ERM European Representation and Management op Zakelijke Klant
heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente)
volledig zijn betaald.

12.2.
Zakelijke Klant is vóór
bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig
zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te
leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet
toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te
verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.

12.3.
Zakelijke Klant is
verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en
als herkenbaar eigendom van ERM European Representation and Management te
bewaren.

12.4.
ERM European Representation
and Management is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke
Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in
betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

12.5.
Zakelijke Klant zal ERM
European Representation and Management te allen tijde vrije toegang verlenen
tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van ERM
European Representation and Management.

Artikel 13.
Persoonsgegevens

13.1.
ERM European Representation
and Management verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website
gepubliceerde privacy statement.

Artikel 14.
Slotbepalingen

14.1.
Op de Overeenkomst is Belgisch
recht van toepassing.

14.2.
Voor zover door regels van
dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die
mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de
bevoegde Belgische rechter in het arrondissement waar ERM European
Representation and Management gevestigd is.

14.3.
Indien een bepaling in deze
Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de
gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging
(een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is
aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

14.4.
Onder
“schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie
per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de
integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze
Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust
schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

ERM European Representation and
Management
FRANSE LEI nr 5
B-2950 Belgie

Telefoon: 0032475711707
E-mail: francois.hendrickx@skynet.be

Ondernemingsnummer: 0719.373.774
Btw-nummer:

0

Je winkelwagen